onsdag 27. februar 2008

Hjemmeskole 27.2 - Grupper

1) Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?


Empati og rolletaking – Å kunne sette seg inn i andre mennesker situasjon og følelser.

Prososial atferd – Å utføre positive handlinger uten å tenke på å få noe tilbake for det. Gi ros, være vennlige, vise at man bryr seg, dele, hjelpe og innkludere.

Samarbeidsferdigheter – Å kunne dele med andre og hjelpe andre. Følge regler og beskjeder og kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere for mye.

Selvkontroll – Å kunne tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Utsette egne behov on ønsker.

Selvhevdelse – Å hevde oss selv og våre egne meninger på en god måte.

Ansvarlighet – Å ta ansvar for sine avgjørelser og ta konsekvensene av de.


2) Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?


Jeg var på en gruppe en gang hvor vi hadde veldig god kommunikasjon. Vi kjente alle hverandre litt fra før og skjønte lett hva de andre på gruppen mente og det ble ingen misforståelser. Alle var flinke til å lytte til andres ideer og forslag, alle var saklige og kom med gode grunner for hvorfor vi burde gjøre ting sånn evt. ikke burde gjøre det på den måten. Alle gjorde like mye og tok fort ansvar for å gjøre sin del. Det var en veldig inkluderende gruppe og det var veldig bra at alle gjorde like mye sånn at ingen trengte å ''passe på'' at de andre også jobbet.


3) Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?


At man lytter, hører på forslag og er åpen for ideer. At man hele tiden er saklig og kommer med gode grunner hvis det er noe man er uenig i. Gjøre det man har sagt at man skal gjøre i riktig tid. Være fleksibel, følge beskjeder og hjelpe andre.

1 kommentar:

Anette sa...

Mye bra! Jeg synes du har gjort et godt arbeid...Fine punkter du har om sosial kompetanse, du viser at du vet hva de betyr :-)

Du får fram mange gode poeng når du beskriver et godt gruppearbeid du tok del i. Videre synes jeg du får fram viktige normer og verdier knyttet til gruppearbeid generelt "lytte -god kommunikasjon - saklige diskusjoner -ansvar" Mye Bra :-)