onsdag 2. april 2008

Brukermedvirkning

Kompetansemål:
Drøft hva barn i barnehage kan bestemme, hva barn og unge kan bestemme i skolen og hva ungdom kan bestemme i en ungdomsklubb.


Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.


Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.


Barnehage:


Brukermedvirkning i barnehagen handler om at barn skal bli oppmuntret til å si sine egne meninger og tanker om hverdagen. Og disse tankene og meningene skal bli anerkjent. Barnet skal få en positiv erfaring av det å dele sine meninger slik at barnet får selvhevdelse. Det gjør det lettere for barnet å uttrykke sine tanker og meninger og dette fører til at barnet får medvirkning.
Barna skal få gitt uttrykk for hvordan de opplever hverdagen i barnehagen. Det barna sier skal bli hørt, men man må se det i sammenheng med barnets alder og modningsnivå. Man må hele tiden huske på å ha anerkjennende kommunikasjon. Dette bidrar også til å opprettholde en god relasjon mellom den voksne og barnet. Anerkjennende kommunikasjon vil si å lytte, respektere og være åpen for det barnet uttrykker. Man skal anerkjenne barnet som likeverdig med deg som person selv om du er voksen. Barna skal ha muligheten til å delta i planleggingen i barnehagen.


Skole:


For mange barn kan overgangen fra barnehage til skole/SFO være veldig stor. Skolen kan virke veldig uoversiktlig når man kommer fra barnehagen som er veldig strukturert. Barna møter mange overgangssituasjoner som kan være utfordrere for mange barn. Da må de voksne på både skolen og SFO samarbeide for å legge til rette for at alle barna blir sett og ivaretatt. Man må også her passe på å anerkjenne barnets følelser og legge godt til rette for at barnet skal ha en god hverdag. Det er smart å starte dagen ved å fortelle hva som skal skje akkurat denne dagen. Da vil de føle trygghet. Dette er spesielt viktig når det gjelder ''viltre'' barn. For dem er det veldig viktig å vite hva som skal skje så de føler at de har oversikt.
Man kan også la barna få være med å lage klasseregler. De har mange gode ideer og innspill til hva slags regler klassen burde ha.
Det gir dem mer innsikt i hva reglene er for, det kan være mer spennende følger regler de har vært med på å lage selv og det gir dem medbestemmelse.


Ungdomsklubb:


Ungdomsklubber er for ungdom fra 8. klasse og oppover. Ungdom ønsker ofte å styre selv hva de vil gjøre. De vil bli hørt, men det er fortsatt de voksne som bestemmer og som har ansvaret. Ungdommen kan være med på å planlegge hva som skal skje når det kommer til for eksempel hva slags aktiviteter som skal bli gjort og når. De kan få mer brukermedvirkning nå som de er så store. De kan få bestemme eksempel hva de skal gjøre en dag, om de vil på stranden, kino, spise på peppes osv. Det kan de gjøre ved for eksempel å stemme. Det forslaget som får flest stemmer vinner. Nå som barna/ungdommene begynner å bli så store er det viktig at de lærer seg å ta slike avgjørelser og komme frem til løsninger. Man må oppmuntre ungdommen til å uttrykke hva de mener om valgene og avgjørelsene som blir tatt.

Ingen kommentarer: